อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษาISO/TS16949

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H


การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

TQM for Management

TQM for Frontline Manager and Supervisor

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

การบริหารเวลา Time management

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)

การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพอบรม ISO 9001:2008

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)

INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)

การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก Creative & Positive Thinking

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)
ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอบรม ISO14001:2004
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)
จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)
การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )
ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 08.47 น.
  • บอท มา วันนี้ เวลา 00.38 น.
  • บอท มา วันนี้ เวลา 16.17 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล