อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)


การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การบริหารเวลา Time management

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )

การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)

TQM for Frontline Manager and Supervisor

การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP

SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001

ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3(A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
TQM for Frontline Manager and Supervisor
ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 11.09 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 18.59 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล