อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery

รูปฝึกอบรมสัมมนาทั้งหมดตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารโครงการ ( Project Management )

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)

การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)

Logistic and Supply Chain

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 )

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3(A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)
การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 16.39 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา วันนี้ เวลา 17.00 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล