อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
Coaching & Train the Trainer for QCC

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

Kaizen by Small Group Activity

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

QC Story

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล


TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

TQM for Management

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

The British Retail Consortium (BRC)

INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

8D Report and Why-Why Analysis Technique

ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก Creative & Positive Thinking

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)
ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 19.18 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา วันนี้ เวลา 17.00 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล