อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

Kaizen by Suggestion System

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)


การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

TQM for Management

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 )

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training
การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 20.58 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 60 เวลา 05.23 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล