อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

QC Story

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)


การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

TQM for Management

การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)

Logistic and Supply Chain

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

TQM for Frontline Manager and Supervisor

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 )

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

ระบบคัมบัง(Kanban System)

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)
การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล
แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD
การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 07.17 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา วันนี้ เวลา 05.08 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล