อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต(Kaizen for Productivity Improvement)

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

QC Story


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

ระบบคัมบัง(Kanban System)

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 12.02 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา วันนี้ เวลา 16.17 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล