อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษาISO/TS16949

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

QC Story


การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

Internal Audit ระบบ GMP/HACCP

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

8D Report and Why-Why Analysis Technique

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3(A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)
การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 59 เวลา 21.49 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอทAlexaยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล