อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
บทความล่าสุด
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
Consulting

ที่ปรึกษา ISO 9001 2015

ที่ปรึกษา ISO14001 2015

ที่ปรึกษาISO/TS16949

ที่ปรึกษาAS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา LEAN

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

Text Links
Facebook


Training Gallery


ตัวอย่างลูกค้าของสถาบัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานหลักสูตรฝึกอบรม
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
QC Story

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS) และ KAIZEN ในองค์กร

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)


SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

Logistic and Supply Chain

การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร

เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008

ความรู้พื้นฐานด้านข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009

ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)

Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 , ELV And REACH)

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก Creative & Positive Thinking

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

ระบบคัมบัง(Kanban System)

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

ข่าวสารน่าสนใจ
วิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรม
จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร
การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล
Kaizen Suggestion system
การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มุมดาวห์โหลด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี

ประกาศรับสมัครงาน ฟรี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-นาสกุล
:
*
บริษัท
:
*
โทรศัพท์
:
*
E-mail
:
*
เรื่อง
:
*
รายละเอียด
:
 
แบนเนอร์

how to add a hit counter to a website
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 22.15 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เวลา 00.38 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59 เวลา 16.17 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล