อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล
การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001
การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity
การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”


การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
(Supervisory Skill Development)

หลักการและเหตุผล
   ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆ  การแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้น และปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีผู้นำในองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในการนำพาองค์กรและดำเนินธุรกิจให้สามารถฟันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจในภาวะที่ท้าทายและองค์กรเกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การที่ต้องบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย  ยิ่งจำเป็นจะต้องมีผู้นำในระดับหัวหน้างาน ที่มีความสามารถด้านการบริหารบริหารจัดการ การวางแผน การกำหนดทิศทางและเป้าหมายสำหรับองค์กร และความสามารถในการผสมผสานทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดเข้าด้วยกัน เพื่อแปรเปลี่ยนให้เป็นการกระทำในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ผู้จัดการและหัวหน้างานจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งจิตวิทยาในการบริหาร ทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นตัวสร้างความผูกพัน และความกระตือรือร้นร่วมกันของสมาชิกในองค์กร และใช้ศักยภาพของตนเองและองค์กรอย่างเต็มที่ในการช่วยให้การดำเนินธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะของการบริหารจัดการ ทักษะของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่มีผลต่อความสำเร็จและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, วิศวกร , หัวหน้างาน ,ระดับบริหาร          
 
จำนวนผู้เข้าอบรม      
   50 คน

กำหนดการอบรม 3วัน
   วันที่ 1           การพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างาน 
                     ภาวะผู้นำของผู้นำของหัวหน้างาน 
                     บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
   วันที่ 2           หลักการบริหารสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
                     ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน 
                     ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงานและการ
                     ศิลปะในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาสู่เป้าหมาย
   วันที่ 3           กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของหัวหน้างาน 
                     การสร้างและ
                     แรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน
                     จิตบริการและจิตอาสา

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net