อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
Requirements & Internal Audit for GMP codex
เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)
การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน
TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR
การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

ฝึกอบรม เทคนิคการโค้ช Coaching


เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
( Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency )

หลักการและเหตุผล
   “สถานประกอบการคือโรงเรียนชั้นเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานฝึกฝนรุ่น ต่อ รุ่น ผ่านมา แล้วผ่านไป ความรู้อันมีคุณค่าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้นั้นมิได้ถูกถ่ายทอดแก่บุคคลรุ่นหลังทำให้ต้องลองผิดลองถูกกันอยู่ร่ำไป“
    ในสถานประกอบการหลายแห่งมักประสบปัญหาเดียวกัน ถึงแม้ทุก ๆ องค์กรจะมีการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน  อย่างไรก็ตาม การสอนงาน ยังคงได้เพียงเศษเสี้ยวของความรู้ที่มี สาเหตุสำคัญคือ การค้นหาศักยภาพของบุคคลนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลให้พบนั้นมีความสำคัญยิ่งที่จะให้บุคคลนั้นดึงศักยภาพของตนที่ตนเองอาจไม่รู้มาใช้อย่างเป็นประโยชน์ และ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในองค์กรเพื่อเป็นพลังนำพาองค์กรก้าวสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์
   พัฒนาหัวหน้างานหรือผู้บริหารให้มีความรู้และทักษะ ด้านการโค้ช และการให้คำปรึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ทักษะการโค้ชและการให้คำปรึกษาที่เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของบุคคลที่มีความแตกต่างกันแต่สามารถนำมาสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยการใช้สื่อที่เข้าใจง่าย มีขั้นตอนที่ชัดเจน และการฝึกปฏิบัติการตั้งคำถาม การฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากร ในห้องอบรมเพื่อเพิ่มทักษะได้แม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด

วันที่ 1
   • การหลอมละลายเพื่อการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ การปรับทัศนคติเชิงบวก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเป็นหนึ่งเดียวและเปิดใจรับสิ่งใหม่
   • ทฤษฎีการโค้ชและการให้คำปรึกษา
     รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการโค้ชและการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน   ,กลไกของสมองกับการโค้ช, รูปแบบของการโค้ช ชนิดต่าง ๆ, หลักการตั้งคำถาม ที่ล้วงลึก  และการฟังสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม
   • การค้นหาศักยภาพของบุคคล
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนการเรียนรู้ บุคคล และค้นหาศักยภาพของบุคคล   การเรียนรู้การสื่อสาร ด้านภาษากาย คำพูด และสีหน้า เพื่อการโค้ชบนศักยภาพของบุคคลนั้น ๆ
วันที่ 2
   • การค้นหาความกลัว/ความต้องการของมนุษย์
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจ ธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจความต้องการและความกลัวของแต่ละบุคคล
   • การพัฒนาศักยภาพ (จุดแข็ง  พรสวรรค์  ทักษะ และความรู้)
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับอบรมจะได้เรียนรู้ และแยกแยะความแตกต่างระหว่าง จุดแข็ง พรสวรรค์ ทักษะ และความรู้ ได้อย่างชัดเจน และแนวทางการโค้ชบนจุดแข็ง และ การให้คำปรึกษาด้านความรู้และเพิ่มทักษะให้ถูกต้อง ตามศักยภาพของบุคคล
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม และการโค้ชบน ศักยภาพของบุคคล
   • หลักการตั้งคำถาม
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้หลักการตั้งคำถามในรูปแบบต่าง ๆ ที่กระชับตรงประเด็น ไม่หลงทาง
   • เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาสู่การปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้ทราบเทคนิค ขั้นตอน  วิธีการโค้ชและการให้คำปรึกษาในแต่ละกรณี เช่น การปรับปรุงพฤติกรรม การเพิ่มขีดความสามารถ เป็นต้น
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรมการานำเทคนิคและ ขั้นตอน วิธีการโค้ชและการให้คำปรึกษา มาใช้อย่างถูกต้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency  )