อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

ฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล


การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
   ในกิจกรรมทำงานต่างๆของทุกองค์กรต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบซึ่งจะทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีควบคู่กันไปกับกิจกรรมการบริหารคือ “การสั่งงานและติดตามงาน” “การมีภาวะของผู้นำ” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิผลได้ผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะเป็นที่จำต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์ใช้และปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์
   หลักสูตรนี้ BIG Q TRAINING ได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะหัวหน้างาน ให้มีภาวะของการเป็นผู้นำและสามารถสั่งงานและติดตามงานอย่างประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับมีความเข้าใจและมีพฤติกรรมของการเป็นผู้นำรวมถึงการพัฒนาความสามารถในการสั่งงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 หลักการและแนวคิด 
                    - ดัชนีขี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการทำงานในแต่ละตำแหน่ง
                    - การบริหารงาน PDCA กับความสำเร็จ
                  ภาวะผู้นำ
                    - ความหมายลักษณะของผู้นำและภาวะผู้นำ                            
                    - ผู้นำเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร
                    - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นผู้นำ
                    - บทบาทภาวะผู้นำ, การวัดประสิทธิผลของภาวะผู้นำ
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน
                    - พฤติกรรมของผู้นำแต่ละประเภท 
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30 เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - ความหมายและองค์ประกอบของการสั่งงาน
                     - คุณสมบัติของผู้สั่งงานที่ดี/ลักษณะการสั่งงานที่ดี
                     - กระบวนการสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ
                     - รูปแบบการสั่งงานและการเลือกวิธีการสั่งงาน 
                     - เทคนิคการสั่งงานรายบุคคลและกลุ่มคน
                   เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - ความหมายและเป้าหมายของการติดตามงาน
                     - กระบวนการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - การกำหนดจุดตรวจ / การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
                  Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล