อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)
ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)
การบริหารเวลา Time management
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

ฝึกอบรม กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา


กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

หลักการและเหตุผล
   ทุกองค์กรจะมีพนักงานอยู่หลายระดับและหลายสายงานซึ่งแต่ละตำแหน่งที่องค์กรตั้งขึ้นมาจะมีการกำหนดเป้าหมายของงานและหน้าที่เฉพาะด้าน แต่จากผลการดำเนินงานพบว่าผลของงานที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของระดับผู้บังคับบัญชาต้องทำแต่การพัฒนาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ให้ชัดเจน จึงจำเป็นที่หัวหน้างานทุกระดับต้องได้รับการฝึกฝนความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับเข้าใจกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรโดยการนำนโยบายองค์กรในมิติต่างๆมาวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและการทำแผนงานเพื่อพัฒนาคน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 บทนำ
                    - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                    - ปัจจัยเสี่ยงต่อผลสำเสร็จและกลยุทธ์องค์กร
                    - ภาระหน้าที่ของพนักงานในแต่ละระดับ/สายงาน
                  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
                    - ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยกลยุทธ์องค์กร
                    - หน้าที่ของพนักงานใต้บังคับบัญชาที่มีผลต่อความสำเร็จ
                    - การกำหนดคุณสมบัติ/มิติที่ต้องมีของพนักงาน
                    - การประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาจากคุณสมบัติที่กำหนด
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  - รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
                   - การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา
                   - การกำหนดแผนงานโดยอาศัยกลยุทธ์การพัฒนา
                   - นำเสนอกลยุทธ์/แผนงาน
                  Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา