อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

ฝึกอบรม การพัฒนาตนเอง


การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
( Self Development for Work Effectiveness )

หลักการและเหตุผล
   บุคคลที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไปซึ่งมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานและบริหารคนไปในเวลาเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะต้องสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องสามารถบริหารคนให้สามารถใช้ขีดความสามารถของคนมาปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
   แต่พนักงานระดับหัวหน้างานจำนวนมากยังขาดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานของหัวหน้างานยังคงสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับองค์กร งานที่ได้รับมอบหมายก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานระดับหัวหน้างานเหล่านั้นยังไม่มีวิธีการในการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม การจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้หัวหน้างานเหล่านั้นมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่หัวหน้างานที่มีคุณค่าของพนักงานและองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับปฏิบัติงาน , ระดับหัวหน้างาน                  

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด

09.00-12.00 น.       - ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนาตนเอง
                           - ขีดความสามารถที่จำเป็นของหัวหน้างาน
                           - Workshop : การวิเคราะห์ตนเอง
                           - การวางเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
                           - การวางแผน/วิธีการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถตนเอง
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.       - กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง
                           - ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตนเองของหัวหน้างาน
                           - การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง
                           - Workshop :  Mind Mapping เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม การพัฒนาตนเอง