อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
ระบบคัมบัง(Kanban System)
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)


การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
(Industrial Working Awareness)

หลักการและเหตุผล
   ผู้บริหารของสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทุกคน มีความประสงค์ที่จะเห็นลูกจ้างของตนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน แต่การที่จะให้ลูกจ้างมีคุณลักษณะตามที่ผู้บริหารต้องการได้นั้น ทัศนคติส่วนบุคคลของลูกจ้างเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างเหล่านั้นได้ แต่ลูกจ้างบางรายไม่เคยเข้าใจหรือทราบความประสงค์ของผู้บริหารและบางรายก็ยังไม่สามารถสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับตนเองได้ กระบวนการในการกระตุ้นและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่นายจ้างพึงกระทำ เพื่อให้ได้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักในองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิก
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีในการทำงานให้ได้คุณภาพ
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร    ระดับปฏิบัติการ 
                 
จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 รายละเอียด
   8.30-12.00         - การวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมงาน
                           - เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                           - ความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
                           - ความคาดหวังของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
   12.00-13.00       - พัก
   13.00-16.30       - ทัศนคติที่ดีของคนทำงานและจิตสำนึกรักองค์กร
                           - จิตสำนึกคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
                           - บทบาทของพนักงานกับการปฏิบัติตามระบบการ
                           - เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net