อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก Creative & Positive Thinking

ฝึกอบรม คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก


คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก
Creative & Positive Thinking

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาจำนวนไม่น้อยในองค์การเกิดจากความรู้สึกที่ขาดแรงจูงใจ ไม่อยากคิด ไม่อยากสร้างสรรค์ มีสภาพที่เฉื่อยชา ให้บริการลูกค้าไม่เต็มที่ ไม่รู้วิธีที่จะพัฒนาตนเอง ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้อาจมีสาเหตุจากหลาย ๆ อย่าง เช่น ไม่รู้บทบาทหน้าที่ที่แน่นอนของตนเอง อยู่ในงานนั้นนานเกินไป เข้ามาเป็นพนักงานใหม่ยังไม่เกิดความรักความผูกพันต่อองค์การ มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน มีปัญหากับหัวหน้า ไม่พอใจค่าจ้างเงินเดือน มีความขัดแย้งกับพนักงานหน่วยงานอื่น คิดว่าทำไปก็แค่นั้นหรือมีปัญหาทางบ้านที่นำมาสู่การทำงาน
   นักจิตวิทยาเชื่อว่า หากคนขาดแรงจูงใจ ขาดกำลังใจ และขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เขาจะไม่สามารถทำงานได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้หากปล่อยไป ก็จะทับถมก่อให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น การลาออก การเกี่ยงงาน การทะเลาะเบาะแว้ง การกลั่นแกล้งนินทา การแบ่งพรรคแบ่งพวก ทำงานเป็นทีมเฉพาะแผนกแต่ไม่ประสานกลมเกลียวกับแผนกอื่น ๆ ฯลฯ พื้นฐานเหล่านี้จะทำให้ทีมงานและองค์การบรรลุเป้าหมายด้วยความลำบาก

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจความสำคัญของการสร้างความคิดและการคิดเชิงบวกเพื่อนำไปพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการบริหารความคิดเพื่อนำความคิดที่ได้นั้นไปพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, พนักงานทั่วไป,  ระดับหัวหน้างาน    

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด

09.00-12.00 น.   - การใช้ชีวิตกับความคิดการที่สร้างสรรค์
                       - การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
                       - การคิดบวก (Positive Thinking)
                       - การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ (Cresitive Thinking)
                       - Work Shop
                       - การคิดเชิงลบ กับอุปสรรคของการทำงาน
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-17.00 น.   - กระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามขั้นตอน 4’Fs
                              1 คิดหาเป้าหมายที่ต่างไปจากเดิมๆ
                              2 ค้นหาความคิดใหม่ๆด้วยหลากหลายวิธีคิดที่ออกนอกกรอบเดิม
                              3 คัดเลือกและพัฒนาความคิดใหม่ไปสู่การปฏิบัติ
                              4 วางแผนการปฏิบัติที่จะนาไปสู่ความสำเร็จ
                       - Work Shop
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining
.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก