อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR
5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

บริหารงานบุคคล

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)


การสื่อสารเพื่อประสานพลัง

หลักการและเหตุผล
   การสื่อสารภายในองค์กร เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานและการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การสื่อสารภายนอกองค์กรยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลากรทุกระดับ ช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาองค์กร  และในอีกมุมมองหนึ่งปัญหาของการบริหารจัดการองค์กรอย่างหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตขององค์กรก็คือการสื่อสารภายในองค์กรเช่นเดียวกัน เพราะระบบการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด การขัดแย้ง หรือการไม่สามารถตอบสนองนโยบายที่แท้จริงขององค์กรได้ พนักงานทุกระดับจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ การสื่อสารไปยังผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป สื่อสารกับพนักงานใต้บังคับบัญชา หรือ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยให้เพิ่มพลังขององค์กรในการดำเนินธุรกิจมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการสื่อสารเพื่อการประสานพลังให้กับองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการสื่อสารของตนเองและพัฒนากระบวนการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความสำคัญของการสื่อสารในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับบริหาร  ระดับเจ้าหน้าที่    ระดับปฏิบัติการ      

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด
   8.30-12.00      - พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน
                        - หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร
                        - กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
                        - 3 ขั้นตอนของการสื่อสารเพื่อประสานพลัง
                        - 7 หลักการเชิงบวกในการสร้างพลังจากการสื่อสาร
  12.00-13.00     - พัก
  13.00-16.30     - การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานพลัง 
                        - การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อการประสานพลัง
                        - พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารภายในองค์กร
                        - แนวทางการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อประสานพลัง
                        - Workshop

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net