อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001
The British Retail Consortium (BRC)
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน
การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

ISO14001

ที่ปรึกษา ISO14001:2015


หลักการและเหตุผล
 
  การดำเนินธุรกิจต้องมีกิจกรรมการผลิตและการให้บริการ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการปลดปล่อยมลภาวะออกมา ทำให้ธรรมชาติสูญเสียความสมดุล ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมากผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ในทุกวันนี้ เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก(Green house effect) รูรั่วโอโซน , ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)  ,ปรากฏการณ์เอลนิญโญ , ฝนกรด ,ปรากฏการณ์ฟอกขาว (Bleaching) ดังนั้น ในหลายองค์กร ทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลในแต่ละประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างชาติว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO, The International Organization for Standardization) ที่มีสมาชิกเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับชาติ ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  จึงร่วมกันทำงานยกร่างมาตรฐานระหว่างประเทศ 
( ISO14001:2015) ฉบับนี้ขึ้นมา ผ่านคณะกรรมการวิชาการ (TC) โดยได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 15-09-2015
   มาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ฉบับนี้ได้ระบุถึงข้อกำหนดต่างๆสำหรับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ องค์กรสามารถนำไปใช้งานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และมีเจตนาเพื่อให้องค์กรหาวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการนำเอาแนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง และโครงสร้างแบบ High Level structure มาเป็นกรอบในการออกแบบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

   การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ องค์กรที่จะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมและเป็นพื้นฐานสำหรับการริ เริ่มการพัฒนาอย่างยิ่งยืน
   ประโยชน์ที่องค์กรอาจได้รับจากจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของมาตรฐานสากลคือ:
   a) การเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
   b) การตอบสนองต่อข้อผู้พันธ์ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
   c) การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างของข้อกำหนด ISO14001:2015 ประกอบด้วยกัน 10 ข้อกำหนดซึ่งมีความแตกต่างจากฉบับปี 2004 ซึ่งมี 4 ข้อกำหนด และมาตรฐานฉบับนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ ISO 14004 ดังต่อไปนี้:
   - ISO 14004 การจัดการเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร – วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่เลือกที่จะดำเนินการ ให้ก้าวหน้าไปมากกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้
ขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนดังนี้
   Plan :  อบรมข้อกำหนด กำหนดวัตถุประสงค์ของระบบและกระบวนการ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อ
             การบรรลุผลลัพธ์ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายขององค์กร และระบุและจัดการ
             กับความเสี่ยงและโอกาส
   Do :    นำสิ่งที่วางแผนไว้มาดำเนินการ
   Check : ติดตามและวัดผลกระบวนการและผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ เปรียบเทียบกับนโยบาย
             วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด และกิจกรรมที่วางแผนไว้ และรายงานผล
   Action : ดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตามความจำเป็น
ระยะเวลาการให้คำปรึกษา
ประมาณ 6 – 7 เดือนขึ้นอยู่กับ
   1. ขนาดและลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร
   2. ความสามารถของบุคลากรและแรงผลักดันจากผู้บริหาร
แผนการดำเนินงาน


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net


ที่ปรึกษา ISO14001:2015