อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
The British Retail Consortium (BRC)
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency
การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)
ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

ฝึกอบรม จิตสำนึก


จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการ

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร คือ บุคลากร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยใช้ขีดความสามารถให้เต็มที่ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
   แต่ในบุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในระบบบริหารจัดการที่องค์กรดำเนินการอยู่ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และนอกจากนี้ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังสร้างให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกภายในองค์กร เป็นการทำลายแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  การจัดอบรมให้ความรู้ในจิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกและรับรู้หน้าที่เมื่อมีการนำระบบบริหารจัดการมาใช้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม

   9.00 – 12.00     - Work Shop (ความเข้าใจเบื้องต้น และการมีส่วนร่วมในปัจจุบัน)
                             -  การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
                             - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA และ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
                             - ความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ 
                                * ISO9001
                                * ISO14001
   12.00 – 13.00   - พัก
   13.00 – 16.00   - ความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ 
                                * GMP
                                * HACCP
                                * ISO 22000
                              - การปฏิบัติตัวของพนักงานที่ต้องทำเมื่อมีการนำระบบมาตรฐานต่างๆมาใช้ในองค์กร
                              - Workshop (หลังการอบรม)
                              - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.
net


ฝึกอบรม จิตสำนึก