อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
8D Report and Why-Why Analysis Technique
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)
วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน
การบริหารเวลา Time management
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

ฝึกอบรม IQA for AS9100 : 2009


INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

หลักการและเหตุผล
   AS9100:2009 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับอากาศยาน การนำระบบ AS9100  มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามแนวทาง PDCA ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในแต่ละส่วนก็จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
   ทีมงานตรวจประเมินภายใน เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจติดตามและพัฒนาระบบคุณภาพภายในองค์กร พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจติดตามภายใน จะต้องเข้าใจวิธีการตรวจ  รวมถึงการตั้งคำถาม การหาความเกี่ยวเนื่องของแต่ละกิจกรรม สามารถให้คำแนะนำ และระบุถึงความสำคัญของสิ่งบกพร่องที่พบได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจหลักการตรวจสอบมาตรฐาน AS9100 ตามแนวทาง ISO19011
   2.เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอน การเตรียมการ ของการตรวจประเมินภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
   3.เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้ตรวจประเมินภายใน (ต้องผ่านการอบรมข้อกำหนดAS9100:2009)

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
 วัน         เวลา                 กิจกรรม

 วันที่1 8.30-12.00         - ข้อกำหนด AS9100:2009 ที่เกี่ยวข้อง
                                   * การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ QMS
                                   * การตรวจติดตามกระบวนการผลิต Process
                                   * การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ Products
                                - ผู้เกี่ยวข้องกับ
                                - หลักการของการตรวจติดตาม
                                - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
         12.00-13.00      - พัก
         13.00-16.30      - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                                   * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                                   * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review)
                                   * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                                   * การจัดทำ Check List  WORK SHOP
วันที่2  8.30-12.00            * การประชุมเปิด
                                   * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์ QMS , Process , Products
                                   * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                                   * WORK SHOP
         12.00-13.00      - พัก
         13.00-16.30          * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                                    * การประชุมปิด
                                - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม 
                                - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม IQA for AS9100 : 2009