อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )
Kaizen by Small Group Activity
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)
เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ


การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

หลักการและเหตุผล
   เอกสารและบันทึก เป็นสิ่งทำจำเป็นสำหรับทุกองค์กรเนื่องจากเอกสารเป็นทั้งมาตรฐานวิธีการในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องถ้ามาตรฐานไม่มีการควบคุมให้เหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาดเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่รับรู้ และบันทึกซึ่งเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานถ้าไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูล
   ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก และออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,OHSAS 18001
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) , เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ,หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม   
   30คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

9.00-12.00           - หลักการบริหารงานแบบ PDCA และ สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
                          - ประโยชน์และความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก
                          - โครงสร้างระบบเอกสารในแต่ละระดับ
                          - ข้อกำหนดของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึก
                          - ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
                              * การจัดทำเอกสารและรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท
                              * Workshop ( การจัดทำเอกสาร Procedure และ WI )
                              * การทบทวนและอนุมัติเอกสารแต่ละประเภท
                              * การบ่งชี้และการให้รหัสเอกสาร การขึ้นทะเบียนเอกสาร
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30             * การแจกจ่ายและเก็บคืนเอกสาร
                              * การกำหนดวิธีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ
                              * Workshop ( ออกแบบขั้นตอนการควบคุมเอกสาร )
                          - ขั้นตอนการควบคุมบันทึก
                              * การบ่งชี้และการจัดเก็บบันทึก
                              * การกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและวิธีการจัดการ
                              * Workshop ( ออกแบบขั้นตอนการควบคุมบันทึก )
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining
.net