อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)
การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
QC Story
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)

หลักสูตร OHSAS 18001


ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety management System)

หลักการและเหตุผล
   มอก./OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่ดำเนินติดตั้งระบบหรือผู้มีส่วนร่วมจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของการทำระบบและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001
   2.เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                        กิจกรรม
09.00-12.00 น.    - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ มอก./OHSAS 18001
                            - ความจำเป็นในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีต่อองค์กร
                            - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                            - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ4.2  ถึงข้อ 4.6
                            - การตีความข้อกำหนดใน มอก./OHSAS 18001
                               * ศัพท์และนิยาม Term and Definitions
                               * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป
                               * ข้อ 4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                      
                               * ข้อ 4.3 การวางแผน
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.       * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ
                               * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ
                               * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 อุดมศักดิ์
TEL : 0904649464 กฤตติกา
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email : info@bigqtraining.net

หลักสูตร OHSAS 18001