อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)
การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)
เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8D Report and Why-Why Analysis Technique
Kaizen by Suggestion System
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

ฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ


การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

หลักการและเหตุผล
   ในกระบวนการผลิตและให้บริการของทุกองค์กร ย่อมต้องจัดให้มีปัจจัยเช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการ คน สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม แต่ทุกองค์กรจะพบว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งองค์กรไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินคือ จิตสำนึก ความรู้สึกนึกคิด หรือจิตใจของบุคลากร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจถ้าบุคลากรไม่มีจิตสำนึกที่ดี ย่อมทำให้ไม่เกิดความใส่ใจในการปฏิบัติงานและอาจทำให้เกิดปัญหาหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากความไม่ใส่ใจนั้น ในหลักสูตร Quality and Service Awareness มุ่งการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานว่าด้วยเรื่องเหตุผลเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดคุณภาพและการบริการที่ดี

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรและความคาดหวังของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและวิธีการควบคุมคุณภาพในการผลิตและการบริการ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                 รายละเอียด

09.00-12.00 น.      - ความหมายและคำนิยามของ “ ธุรกิจ ”
                              - เป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ และ ต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
                              - นิยามของคุณภาพ คืออะไร? , วิวัฒนาการด้านคุณภาพ  
                              - มุมมองด้านคุณภาพของลูกค้าภายนอก/ภายใน
                              - Workshop ลูกค้าภายนอก/ภายใน
                              - คุณภาพในกระบวนการผลิตและบริการ
                              - แนวคิดการบริหารโดย PDCA
                              - หลักพื้นฐาน 8ประการในการปรับปรุงคุณภาพ
                              - หลักการมองเป็นกระบวนการ Process approach
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001   
                             - Process Map ของการดำเนินธุรกิจ
                             - ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI
                             - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ
                             - แผนควบคุมคุณภาพเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต
                             - การจัดทำคู่มือแนะนำการทำงาน
                             - Workshop การจัดทำคู่มือแนะนำการทำงาน
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining
.net

ฝึกอบรม Quality and Service Awareness