อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว
การบริหารโครงการ ( Project Management )
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ
การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency
การบริหารเวลา Time management
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

ฝึกอบรม จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)


จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร
(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงทำให้หลายประเทศได้มีการออกกฎหมายขึ้นมาใช้บังคับ อีกทั้งยังมีคณะกรรมการวิชาการ (TC) ได้มีการพัฒนามาตรฐานสากลเช่นISO14001, OHSAS 18001เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ดำเนินการไม่มีความเข้าใจถึงเหตุและผลของการดำเนินงานจึงทำให้เกิดความละเลยต่อการปฏิบัติทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่างๆขึ้นมามากมาย การสร้าง“จิตสำนึกและความตระหนัก” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบ่งชี้สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด

09.00-12.00    - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีต่อตนเองและสังคม
                        - มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ISO14001, OHSAS 18001
                        - PDCA หลักการบริหารสู่ความสำเร็จ 
                        - การปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลภาวะ 
                        - การบ่งชี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิธีการปรับปรุง และการเขียนข้อเสนอแนะ
                        - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) บ่งชี้และปรับปรุง
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบัติเหตุ
                        - การบ่งชี้ปัญหาด้านความปลอดภัยและวิธีการปรับปรุง และการเขียนข้อเสนอแนะ
                        - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) บ่งชี้และปรับปรุง
                        - นำเสนอแนวทางปรับปรุง(Workshop)
                        - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)