อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)
TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)
ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

ฝึกอบรม จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)


จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร
(Safety Awareness with in Organization)

หลักการและเหตุผล
   ในการทำงานของพนักงานย่อมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นองค์ประกอบในการทำงาน ซึ่งอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเมื่อเกิดความผิดปกติส่วนบุคล และเกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม อุบัติเหตุย่อมบังเกิด
 
การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง  การกระทำหรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น เช่น
 - การทำงานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน  เช่น ยกของด้วยท่าทางที่ผิด
 - ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย


 - ถอดเครื่องกำบังเครื่องจักร
 - ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน
 - การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 - การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติภัยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขป้องกันไม่ได้
 - การทำงานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย  เมาค้าง มีปัญหาครอบครัว ทะเลาะกับแฟน เป็นต้น
 - การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะสมกับงานเช่นการใช้ขวดแก้วตอกตะปูแทนการใช้ค้อน ฯลฯ

ผลกระทบ : การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
 
   สิ่งเหล่านี้องค์กรสามารถลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้โดยการสร้างความ ตระหนัก ผ่านการรับรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุและผล นำไปสู่การกระทำที่ปลอดภัยได้

วัตถุประสงค์
   เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
08.00-12.00  - ความหมายของอุบัติเหตุและความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ
                    - ความหมายและคำจำกัดความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                      ( Incident , Near miss, Accident)
                    - ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ
                    - แนวคิดและความสำคัญของ Zero Accident
                      * การควบคุมป้องกันแก้ไขสาเหตุอุบัติเหตุอันตรายจากอุบัติเหตุเฉียดฉิว (Near Miss Accident)
                      * การควบคุมป้องกันแก้ไขสาเหตุตรง
                      * การควบคุมป้องกันแก้ไขสาเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของฝ่ายจัดการในการ ควบคุมความปลอดภัยใน
                        การทำงานของพนักงานและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
                     * การป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซากและการฝึกปฏิบัติค้นหาทุกสาเหตุและการแก้ไข
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.00  * การแก้ไขปัญหาสาเหตุจากพนักงานทุกคนทุกระดับไม่สนับสนุนไม่ร่วมมือดำเนินงานอย่างจริงจัง
                     * การควบคุมแก้ไขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
                     * การพัฒนาการจัดการความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการป้องกันอุบัติเหตุอันตราย
                  - เครื่องมือสำหรับการจัดการความปลอดภัย
                     * Behavior Base Safety
                     * Job Safety Analysis
                     * Kiken Yoshi Training
                  - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)