อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)
เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์
การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)
การบริหารโครงการ ( Project Management )
เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน

ฝึกอบรม การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน


การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน

หลักการและเหตุผล
   ในระบบการบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001, TS16949 ฯลฯ ซึ่งมีการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA เข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ และพบว่ากระบวนการหนึ่งที่องค์กรให้ความสำคัญคือกระบวนการในการวางแผน ( Plan ) ถ้ามีการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้มีความกะทัดรัดและง่ายต่อการทำความเข้าใจก็จะเป็นหนทางแรกที่จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานไปได้ด้วยดี
   ปัญหาของการกำหนดระบบขององค์กรทั่วไปคือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการกำหนดระบบและเป้าหมายรวมถึงวิธีการในการจัดทำเอกสารในแต่ละประเภทจึงทำให้เอกสารที่จำเป็นต้องใช้มิได้จัดทำแต่ที่ทำไม่ได้ใช้และที่สำคัญคือเอกสารไม่สามารถอธิบายเนื้อหาสาระที่ผู้ทำต้องการสื่อได้

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการและแนวทางในการกำหนดเอกสารในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทั้งองค์กรที่จัดทำระบบและไม่จัดทำระบบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและสามารถสื่อสารเนื้อหาสาระได้อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                 รายละเอียด

09.00-12.00 น.      - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                           - ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการทำธุรกิจ
                           - ภาระหน้าที่ของหน่วยงานต่อการบริหารงานในองค์กร
                           - หลักการ PDCA เพื่อการบริหารจัดการ
                           - หลักการการกำหนดระบบเอกสารตามแนวทางของมาตรฐานสากล
                           - การกำหนดภาระหน้าที่และเป้าหมายหลักของสายงาน
                           - ขั้นตอนการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ
                               * การกำหนด Process map และการกำหนดรายการเอกสาร
                               * การระบุข้อกำหนด ISO และหมายเลขเอกสารลง Process map
                               * Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.         * แนวทางการจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Documented procedure)
                              * Workshop
                              * แนวทางการจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Work  Instructions) 
                              * Workshop
                           - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน