อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)

ฝึกอบรม การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)


การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)

หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการตรวจประเมินภายในเพื่อบ่งชี้ข้อบกพร่อง หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อหารแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง ดังนั้นเพื่อให้การตรวจประเมินมีประสิทธิภาพผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและขั้นตอนการตรวจประเมินจึงจำเป็นต้องมีการอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนในกระบวนการตรวจประเมินภายในตามหลักการของระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะการตรวจประเมินภายในในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการตีความข้อกำหนดจนสามารถระบุข้อพกพร่องนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                 รายละเอียด

วันที่ 1
09.00-12.00          - ทดสอบก่อนการอบรม
                           - ทบทวนข้อกำหนด EICC
                           - ข้อกำหนด EICC ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายในระบบ EICC
                           - หลักการของการตรวจติดตาม
                           - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
12.00-13.00          - พัก
13.00-16.30          - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                               * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                               * การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ EICC
                               * การวางแผนการตรวจติดตาม , WORK SHOP
วันที่ 2
09.00-12.00             * การจัดทำ Check List  , WORK SHOP
                               * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์และการจดบันทึก
                               * WORK SHOP
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30             * การเขียนรายงานข้อบกพร่อง , WORK SHOP
                               * การปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง , WORK SHOP
                          - แนะนำ หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และการเตรียม พร้อม EICC VAP audit
                          - การพัฒนาความสามารถผู้ตรวจติดตาม
                          - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)