อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA
เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

ฝึกอบรม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)


การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันสถานประกอบกิจการหลายแห่งได้นำระบบการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management) มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีระบบบริหารจัดการด้านผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินจากการทำงานซึ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับมีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน
   กิจกรรมส่วนใหญ่ที่นำมาปฏิบัติใช้จะเน้นการป้องกันและการจัดการที่ต้นเหตุ การส่งเสริมให้พนักงานมี
พฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัย เช่น กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. เพื่อความปลอดภัย การรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การเตรียมพร้อมในการตอบโต้อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน และกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) เป็นอีกเครื่องมือในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงานแล้วกำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายโดยมีวิธีการศึกษาและบันทึกขั้นตอนของงาน เพื่อค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ กำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อลด ขจัด ป้องกันควบคุม อันตราย ซึ่งผู้ควบคุมงานจะมีโอกาสได้เรียนรู้ และเข้าใจงานที่ควบคุมมากขึ้นพนักงานมีทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนงานด้านความปลอดภัย และปรับปรุง วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานน่าอยู่น่าทำงานและมีความปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย และหลักการของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาอันตรายพร้อมทั้งหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันได้อย่างเหมาะสม
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย
   4. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนงานด้านความปลอดภัย และปรับปรุง วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น
   5. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรมปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                 รายละเอียด

09.00-12.00     - ความหมาย ความสำคัญของกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                      - ประโยชน์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                      - ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                      - Form JOB SAFETY ANALYSIS
                           1 เลือกงาน(Select)ที่จะทำการวิเคราะห์
                           2 แตกงาน(Step)ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน
                      - WORKSHOP
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30          3 ค้นหาอันตราย(Identify)ที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน
                           4 พัฒนา(Develop) เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา
                     - WORKSHOP
                     - การนํา JSA ที่พัฒนาแล้วไปใช้
                     - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)