อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

ฝึกอบรม ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001


ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

หลักการและเหตุผล
   หนึ่งในเป้าหมายของการทำระบบ  ISO 14001 คือต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อม  (protect the environment) ป้องกันมลพิษ (prevent pollution) และปรับปรุงสมรรถนะโดยรวมที่มีผลต่อสภาวะแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่องค์กรพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งจะพบได้ว่ากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้มีหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน และหลายเขตนิคมย่อยๆต่างๆได้มีการประกาศไว้จึงเป็นปัญหากับหลายองค์กรเกี่ยวกับการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีความซับซ้อนและซ้ำกันเพื่อให้การดำเนินงานของทีมกฎหมายมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อทำให้สามารถบ่งชี้และขึ้นทะเบียนกฎหมายได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชี้บ่งและเข้าถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดว่าข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างไร

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม

09.00-12.00  - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ระบบ ISO14001
                    - สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร
                    - กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆและหน่วยต่างๆที่กำหนดข้อกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
                    - หน้าที่ของทีมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
                    - ขั้นตอนสำหรับการบ่งชี้และการประยุกต์ใช้ข้อกฎหมาย
                     * การประเมินรายการสิ่งแวดล้อมจากลักษณะธุรกิจองค์กร
                     * การคัดเลือกและการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                     * การบ่งชี้และการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในองค์กร
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30   * การขึ้นทะเบียนและการสื่อสารและการทบทวนการเปลี่ยนแปลง
                     * การประเมินผลการดำเนินงานกับความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย
                   - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.n
et

ฝึกอบรม ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001