อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM
เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

ฝึกอบรม Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007


Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

หลักการและเหตุผล
   OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่ดำเนินติดตั้งระบบหรือผู้มีส่วนร่วมรวมถึงผู้ตรวจประเมินจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของการทำระบบและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อทบทวนและเสริมความเข้าใจ/การตีความข้อกำหนด OHSAS 18001:2007
   2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการตรวจประเมิน

จำนวนผู้เข้าอบรม            
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ OHSAS 18001
                  - ความจำเป็นในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีต่อองค์กร
                  - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                  - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ4.2  ถึงข้อ 4.6
                  - การตีความข้อกำหนดใน มอก./OHSAS 18001
                     * ศัพท์และนิยาม Term and Definitions
                     * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป
                     * ข้อ 4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                      
                     * ข้อ 4.3 การวางแผน
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30    * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ
                     * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ
                     * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ
                  - Q&A
วันที่ 2
09.00-12.00 - วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
                  - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                  - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                     * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                     * การทบทวนเอกสาร
                     * การวางแผนการตรวจติดตาม
                     * การจัดทำ Check List
12.00-13.00  - พักเที่ยง
13.00-16.30    * การประชุมเปิด
                     * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                     * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                     * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                     * การประชุมปิด
                   - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม
                   - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007