อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )
The British Retail Consortium (BRC)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

ฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร


การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

หลักการและเหตุผล
   ISO 14001   เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประยุกต์ใช้เกิดผลสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้ที่ดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO14001,การประเมินความเสี่ยง , การดำเนินการในการลดผลกระทบ ,รวมถึงการสิ่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจ ข้อกำหนดของระบบ ISO14001:2004 ,การประเมินความเสี่ยง การตั้งเป้าหมายและการจัดทำแผนงานในการลดผลกระทบ ,รวมถึงการสิ่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00    - ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน
                     - สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
                     - แนวคิดการปกป้องสิ่งแวดล้อม , ป้องกันมลพิษ
                     - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                     - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ระบบ ISO14001
                     - หลักการวางระบบ ISO 14001 ในองค์กร
                     - โครงสร้างองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
                     - PROCESS MAP ISO14001
                     - การตีความข้อกำหนดใน ISO 14001:2004
                             * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป                                 
                             * ข้อ 4.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
                             * ข้อ 4.3 การวางแผน
                     - ขั้นตอนการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             * การบ่งชี้กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการ และการวิเคราะห์
                                Input/Output
12.00-13.00    - พักเที่ยง
13.00-16.00            * การบ่งชี้ประเด็น/ผลกระทบด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             * การบ่งชี้รายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
วันที่ 2
09.00-12.00    - การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
12.00-13.00    - พักเที่ยง
13.00-16.00            * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ
                     - การส่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กร
                             * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ
                             * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ
                     - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.n
et

ฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร