อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร
การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน
การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle
เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

ฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO14001:2015


ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

สภาพปัญหาที่พบ
      การดำเนินธุรกิจต้องมีกิจกรรมการผลิตและการให้บริการ ทำให้เกิดการใช้  ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการปลดปล่อยมลภาวะออกมา ทำให้ธรรมชาติสูญเสียความสมดุล ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมากผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ในทุกวันนี้ เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก(Green house effect) รูรั่วโอโซน , ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)  ,ปรากฏการณ์เอลนิญโญ , ฝนกรด ,ปรากฏการณ์ฟอกขาว (Bleaching)
   การได้มาซึ่งความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ ส่งผลเสียต่อความสามารถของคนรุ่นหลังในการตอบสนองความต้องการของตนเอง
   การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายที่บรรลุได้โดยการสร้างสมดุลให้กับสมดุล ทั้งสามด้านนี้อย่างยั่งยืน   ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบพัฒนาไปพร้อมกับการออกกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น สร้างความกดดันต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การจัดการของเสียอย่างไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมสลายของระบบนิเวศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
   สิ่งนี้ทำให้องค์กรต้องนำเอาแนวคิดเชิงระบบมาใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย การใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาสิ่งแวด ล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเบื้องต้น
   มาตรฐาน ISO 14001 2015 ฉบับนี้ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้องค์กรใช้ใน การยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   มาตรฐานฉบับนี้มีเจตนาให้องค์กรนำไปใช้ในการแสวงหาวิธีการจัดการความรับผิด ชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
   มาตรฐานฉบับนี้ช่วยองค์กรบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่งแวด ล้อม ซึ่งสร้างคุณค่ากับสิ่งแวดล้อม องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร ผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึง:
   - การยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
   - เติมเต็มการปฏิบัติตามพันธกิจ
   - บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
  
 
   ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 มีการประกาศเมื่อวันที่ 15-09-2015 ที่ผ่านมา มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการนำเอาแนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง และโครงสร้างแบบ High Level structure มาเป็นกรอบในการออกแบบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 
รูปที่ 1 – ความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA และกรอบการทำงานในมาตรฐานฉบับนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจาก ISO14001:2004 เป็น ISO 14001:2015
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ ISO14001:2015 และการประยุกต์ใช้
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
  1 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30
หัวข้อการอบรม
1 ขอบเขต                                                                                          
2 การอ้างอิง                                                                                       
3 คำจำกัดความ                                                                                 
   3.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและภาวะผู้นำ                             
   3.2 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน                                           
   3.3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรอมและการดำเนินการ          
   3.4 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
4 บริบทขององค์กร                                                                         
   4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร                           
   4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม            
   4.4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                   
5 ภาวะผู้นำ                                                                                       
   5.1 ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น                                                       
   5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม                                                                
   5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ขององค์กร          
6 การวางแผน                                                                                   
   6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส                 
   6.1.1 บททั่วไป                                                                              
   6.1.2 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม                                                   
   6.1.3 พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม                                                      
   6.1.4 การดำเนินการวางแผน                                                         
   6.2 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
   6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม                                              
   6.2.2 การดำเนินการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์                    
7 การสนับสนุน                                                                               
   7.1 ทรัพยากร                                                                                
   7.2 ทักษะความสามารถ                                                                
   7.3 ความตระหนัก                                                                        
   7.4 การสื่อสาร                                                                              
   7.4.1 บททั่วไป                                                                              
   7.4.2 การสื่อสารภายใน                                                                
   7.4.3 การสื่อสารภายนอก                                                              
   7.5 เอกสารสารสนเทศ                                                                  
   7.5.1 บททั่วไป                                                                              
   7.5.2 การสร้างและการอัพเดตข้อมูล                                             
   7.5.3 การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร                     
8 การดำเนินงาน                                                                               
   8.1 การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน                            
   8.2 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน       
9 การประเมินผลการดำเนินงาน                                                      
   9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
   9.1.1 บททั่วไป                                                                             
   9.1.2 ประเมินผลความสอดคล้อง     
   9.2 การตรวจประเมินภายใน                                                       
   9.2.1 บททั่วไป                                                                              
   9.2.2 โครงการการตรวจประเมินภายใน                                       
   9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                     
10 การปรับปรุง                                                                                
   10.1 บททั่วไป                                                                               
   10.2 ความไม่สอดคล้องและการดำเนินการแก้ไข                        
   10.3 การปรับปรุงเป็นประจำ                                                        

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบจาก ISO 14001:2004 เป็น ISO 14001:2015
   - เอกสารที่ใช้ในการอบรมเป็นเอกสารข้อกำหนดฉบับที่ประกาศเมื่อวันที่ 15-09-15 ที่มีการแปล ( EN-TH ) แล้วทั้งฉบับเพื่อทำให้ได้รับข้อมูลข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net


ฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO14001:2015