อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
TQM for Frontline Manager and Supervisor
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM

ฝึกอบรม Focused Improvement : TPM


การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง : TPM
Specified Improvement (SI)

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง(Specified Improvement)หรือ Kobetsu Kaizen เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเลือกมาปรับปรุงทุกเรื่อง แต่ทำที่ละเรื่อง เพื่อลดความสูญเสียนี้จะดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรม โดยผ่านกลุ่มย่อยการดูแลรักษาด้วยตนเอง หรือการสร้างทีมซึ่งจะประกอบไปด้วย สมาชิกระดับบริหาร กับสมาชิกของพื้นที่ที่เลือกขึ้นมาปรับปรุง โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงเฉพาะเรื่องไปตามลำดับความซับซ้อน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  Specified  Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specified Improvement) ของ TPM
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specified Improvement)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร  คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
        เวลา                       กิจกรรม
 
       วันแรก
       9.00 - 12.00            - แนวคิด และ หลักการของ TPM
                                    - แนวทางกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง ใน TPM
                                    - ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
                                    - แนวคิดความสูญเสียเรื้อรังและความสูญเสียฉุกเฉิน
      12.00 - 13.00           - พัก
      13.00 - 16.00           - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
                                    - หลักการ 5 Gen
                                    - Workshop :  10 ขั้นตอน
                                    - Q&A

       วันสอง
       9.00 - 12.00            - เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                                    - Why Why Analysis
                                    - W5 Image
                                    - PM analysis
      12.00 - 13.00           - พัก
      13.00 - 16.00           - เทคนิคในการวิเคราะห์ Why Why Analysis
                                    - Workshop : Why Why  Analysis
                                    - นำเสนอผลงาน
                                    - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม Focused Improvement : TPM