อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
Coaching & Train the Trainer for QCC
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

ฝึกอบรม Education / Training : TPM


การศึกษาและการฝึกอบรม 
(Education & Training  ) For TPM

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   TPM เป็นแนวคิดและหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เช่น คน เครื่องจักร/อุปกรณ์ วัตถุดิบ และพลังงานให้คุ้มค่าโดยให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่ให้มีเลย(Zero losses) ซึ่งแนวคิดนี้จะอยู่ในรูปของการพัฒนาโดยจะคำนึงถึงที่มาของความสูญเสียเป็น หลัก
 
   ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการผ่าน 8 เสาหลักเพื่อทำให้ความสูญเสียนั้นลดน้อยลง
 
   หนึ่งในแปดเสาหลักที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงาน TPM บรรลุผลอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องคือ เสาการศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training  ) ซึ่งองค์กรต้องพัฒนาความรู้และทักษะของ พนักงานเดินเครื่อง Operator และช่างซ่อมบำรุง Maintenance ให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยมีแนวคิดการ แบ่งประเด็นการเรียนรู้ดังนี้
 
ตัวอย่าง หัวข้อที่ Multiskilled Operators  จะต้องเรียนรู้
 
ตัวอย่าง หัวข้อ 6 โมดุลความรู้พื้นฐานที่ Operator ที่จะเรียนรู้
 
   โดยการฝึกอบรมนั้นจะคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเช่น เรื่องนิวเมริก เรื่องแบริ่ง เป็นต้น ในองค์กรเข้ามาพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในโดยมีทั้งกระบวนการประเมินความ จำเป็นในการอบรมในแต่ละส่วนโดยใช้ตาราง Skill Map และอาจนำเสนอความสามารถโดยใช้แผนภูมิใยแมงมุม
 
   สื่อการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะพนักงานเดินเครื่อง Operator และช่างซ่อมบำรุง Maintenance ในการดำเนินการจะใช้ One Point Lesson (OPL) ที่ได้จากการดำเนินการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
 
   การให้ศึกษาและการฝึกอบรมเป็นเสาหลักที่ไม่มีรู้แบบการดำเนินงานเฉพาะต้อง อาศัยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีต่างๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาเสาหลักนี้ หนึ่งในหลักการนี้คือ วิธีการสอนงาน Job Instruction ของ TWI ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเฉพาะเรื่องให้สามารถถ่าย ทอดความรู้ที่มีไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพซึ่งใน หลักการจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1.    การเตรียมตัวก่อนการสอน
    - การกำหนดและประเมินความจำเป็นในการอบรม
    - การจัดทำสื่อ ( OPL และ อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม )
2.    การสอนและการติดตามประเมินผล
    - การเตรียมตัวเรียน
    - การสอนงาน
    - การทดลอง
    - การติดตามผล
   ในหลักการที่ JIPM ได้อธิบายแนวทางการดำเนินงานของเสาหลักนี้จะประกอบกันด้วย 6 ส่วนดังนี้
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวคิดการดำเนินการตามแนวทางการให้การศึกษาและฝึกอบรมในการดำเนินงาน
2. เพื่อพัฒนาทักษะผู้สอนภายในให้เป็นผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างระบบการพัฒนาความรู้และทักษะภายในได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 12-15 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00  บทนำ
                   - แนวคิดและหลักการของ TPM และการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักร
                   - หลักการและแนวคิดของเสาหลัก (Education & Training) 
                   - ความสัมพันธ์ของ ET กับเสาหลักอื่นๆใน TPM
                   - หัวข้อการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานเดินเครื่อง Operator
                   - หัวข้อการพัฒนาทักษะและความรู้ช่างซ่อมบำรุง Maintenance
                   - การดำเนินการ 6 ส่วนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
                  Education & Training
                   - การกำหนดความรู้และทักษะที่พึงมีและการประเมินความสามารถ 4 ระดับ
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - การจัดทำ OPL สำหรับการสอน และ สื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
                   - การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่อบรมพัฒนาทักษะ
                   - ขั้นตอนการฝึกอบรม
                   - ( กำหนดหัวข้อการอบรมและแจกการบ้าน )
วันที่ 2        
09.00-12.00  - ทบทวนขั้นตอนการสอนและการพัฒนาทักษะ
                   - WORKSHOP  การสอนรายบุคคล   
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - WORKSHOP  การสอนรายบุคคล  ( ต่อ )  
                   - สรุปผลการสอนแต่ละคน และแนวคิดการพัฒนา
               
รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมการเป็นผู้สอนรายบุคคล โดยผู้สอนต้องจัดทำสื่อการสอน แบบWORKSHOP หรือแบบทดสอบความรู้ และดำเนินการสอนจริงในวันที่ 2 ของการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 0954469644  อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446  กฤตติกา

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม  (Education & Training  ) For TPM