อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)
การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)
3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน
จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

ฝึกอบรม Quality Maintenance:TPM


การบำรุงรักษาคุณภาพ :TPM
( Quality Maintenance :TPM )

หลักการและเหตุผล
   การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (QM)เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี การควบคุมคุณภาพโดยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่อาจสามารถแก้ไขปัญหาของเสียได้ ซึ่งจากแนวความคิดของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ จะดำเนินการโดยการป้องกันปัญหาเรื่องคุณภาพซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต โดยการรวมกิจกรรมการประกันคุณภาพ ( Quality Assurance ) และ กิจกรรมการจัดการอุปกรณ์ (Equipment Management ) เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของสินค้า กับ เงื่อนไขของการผลิต ความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ และวิธีการทำงาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการควบคุมที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาคุณภาพถ้าสามารถกำหนดเงื่อนไข หรือ ความสัมพันธ์ข้างต้นได้แล้ว ก็จะสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานสำหรับเครื่องจักร / อุปกรณ์ที่ไม่ผลิตของเสีย ( Defect-free Equipment ) ได้ เพื่อที่จะใช้ควบคุม / ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขนั้นๆ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ ผู้ที่ดำเนินการในเรื่องนี้จำเป็นต้องเข้าใจหลักการและวิธีการที่ถูกต้องจึงจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance ของ TPM
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
      เวลา                          กิจกรรม

       9.00 - 12.00          - แนวคิด และ หลักการของ TPM
                                  - การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance ในกิจกรรม TPM
                                  - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ Quality Maintenance
                                  - 10ขั้นตอนสู่การดำเนินกิจกรรม Quality Maintenance
                                  - แนวคิด และขั้นตอนการทำ QA Matrix 
      12.00 - 13.00         - พัก
      13.00 - 16.00         - การ์ดคุณภาพ (Q card)
                                  - การจัดทำมาตรฐาน QM 
                                  - Work Shop  QA Matrix
                                  - Q & A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม Quality Maintenance:TPM