อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 , ELV And REACH)
การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต
ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
The British Retail Consortium (BRC)
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

ฝึกอบรม การดูแลBoiler & Chiller


จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น
(Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

หลักการและเหตุผล
   Boiler และ Chiller นับเป็นเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตที่มีความสำคัญต่อการผลิตอย่างมาก อีกทั้งมีราคาที่สูง ซึ่งหาก
Boiler และ Chiller ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็จะส่งผลต่อการผลิต คุณภาพ การส่งมอบ และต้นทุน ดังนั้นถ้าช่างซ่อมบำรุงที่มีจิตสำนึกรวมกับการดูแลและใช้งานเครื่องจักรที่ถูกต้อง และเหมาะสม จะช่วยให้การเสื่อมสภาพและการเสียหายก่อนเวลาอันสมควรลดลง รวมถึงเป็นการยืดอายุการใช้งานออกไป ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญและหลักการของการบำรุงรักษา Boiler และ Chiller
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกในการรักเครื่องจักรจากการทดลองปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องจักร
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการการดูแลรักษาและการใช้งาน ไปขยายผลในเครื่องจักรอื่นๆได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-สูง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
25 – 30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                 รายละเอียด

วันที่ 1
9.00-12.00          - ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
                         - วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                         - ขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
                         - ประเภทและหลักการทำงานของ Boiler
                         - การดูแลรักษาและใช้งาน Boiler 
                         - กฎความปลอดภัยของ Boiler
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - ประเภทและหลักการทำงานของ Chiller
                         - การดูแลรักษาและใช้งาน Chiller 
                         - กฎความปลอดภัยของ Chiller
                         - Workshop : การทำความสะอาดเครื่องจักร 
                         - (แบ่งกลุ่มย่อยทำความสะอาดที่เครื่องจักรตัวอย่าง)
วันที่ 2
9.00-12.00          - ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา(VCS) เพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
                         - Workshop : ประชุมกลุ่มย่อย (ห้องอบรม)
                            * จัดทำร่างมาตรฐานการทำความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ และการใช้เครื่องจักรที่ถูกวิธี
                            * จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุง
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - นำเสนอผลงาน Workshop
                         - การถ่ายทอดความรู้โดย OPL
                         - Workshop : OPL
                         - สรุปผล Workshop ,สิ่งที่ได้รับ และการดูแลรักษาเครื่องจักรตามมาตรฐานที่ทำ Workshop
                         - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม การดูแลBoiler & Chiller