อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
8D Report and Why-Why Analysis Technique
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency
สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

อบรม การวิเคราะห์ PM Analysis


เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

หลักการและเหตุผล
   ในการดำเนินกิจกรรมมีเป้าหมายคือต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มและต้องการให้เป็นไปตามที่คาดหวัง 100% แต่ในการดำเนินการจริงไม่เป็นไปดั่งที่คาดหวังเพราะมีปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องและมีหลายองค์กรพยายามหาแนวทางหรือวิธีการเพื่อทำให้ปัญหาเหล่านั้นลดน้อยลง แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่วิธีการแก้ไขกลับกลายเป็นอยู่ที่ผู้ที่จะดำเนินการแก้ไขเอง ซึ่ง ไม่เข้าใจกลไกการทำงาน ,ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลักและเหตุผล , ขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา จึงทำให้การแก้ไขหรือปรับปรุงที่เกิดขึ้นไม่ประสบผลสำเร็จอีกทั้งยังอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือความเสียหายใหม่เพิ่มขึ้น
   PM Analysis คือหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากหลายองค์กรเนื่องจากเป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ เพื่อให้การวิเคราะห์มีประสิทธิผลผู้ดำเนินการจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ PM Analysis
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนวิธีการและมีทักษะการวิเคราะห์ PM Analysis

ผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                          กิจกรรม
09.00-12.00      - สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
                       - หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
                       - PM Analysis คืออะไร
                       - หลักการและแนวคิดการวิเคราะห์ PM
                       - 8 ขั้นตอนสู่การวิเคราะห์ PM
                       - การกำหนดปรากฏการณ์
                       - การวิเคราะห์เชิงกายภาพ
                       - Work Shop
12.00-13.00      - พัก
13.00-16.30      - การศึกษาความสัมพันธ์ของ 4M
                       - Work Shop
                       - การพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น , การกำหนดวิธีการ
                         ตรวจสอบ , การค้นหาจุดบกพร่อง
                       - Work Shop
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.net
Email : info@bigqtraining.net

อบรม PM Analysis