อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

ฝึกอบรม การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ


การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

หลักการและเหตุผล
   ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction) คือสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งสามารถวัดค่าออกมาได้ 3 รายการดังนี้ Availability , Performance Rate , Quality Rate ซึ่งการลดความสูญเสียนี้สามารถทำได้โดจะต้องแยกประเภทความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนก่อนและนำเครื่องมือวิธีการต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงลดให้ต่ำลง แต่การดำเนินการนั้นไม่สามารถทำได้โดยง่ายผู้ดำเนินการจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการลดความสูญเสียที่มีประสิทธิภาพ
   หลักสูตร การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction) ทางสถาบัน BIG Q TRAINING ได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้ผู้ดำเนินการทราบถึงความจำเป็นในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างมูลค่าเพิ่ม และวิธีหรือแนวทางสำหรับการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการที่มีผลกระทบโดยรวมต่อประสิทธิผลของเครื่องจักร
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางและเครื่องมือสำหรับการลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการและการส่งเสริมการลดความสูญเสียในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                  รายละเอียด
09.00-12.00 น.     หลักการและแนวคิด
                             - การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ
                             - ดัชนีชี้วัดความสูญเสีย 6 ประการ
                             - ประเภทของความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ
                             - การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูล
                             - การคำนวณค่า Availability , Performance , Quality , OEE
                             - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและการคำนวณ

12.00-13.00 น.         - พัก

13.00-16.30 น.         - เทคนิคและเครื่องมือการลดความสูญเสีย  6 ประการ
                         การส่งเสริมการดำเนินการลดความสูญเสียในองค์กร
                             - การกำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                             - การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ                      
                             - แผนส่งเสริมการดำเนินการลดความสูญเสียในองค์กร
                             - Visual Management เพื่อลดความสูญเสีย             
                             - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ