อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)
การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)
การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวก Creative & Positive Thinking
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

ฝึกอบรม OEE


การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
(Overall Equipment Effectiveness: OEE)

หลักการและเหตุผล
   สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับการสูญเสียและความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตซึ่งผล   กระทบที่เน้นในด้านของเวลาการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่เต็มประสิทธิภาพประการแรก คือ การสูญเสียค่าใช้จ่ายแฝง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัทฯ ที่เน้นการผลิตแบบทันเวลาพอดี ซึ่งถ้าความสูญเสียเกิดจากเครื่องจักรมากจะทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิตดังกล่าว และยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายจากความสูญเปล่าหลัก 7 ประการที่กระทบที่สุด คือ การมีสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่มากเกินไป ทำให้จำเป็นต้องเข้าใจค่าวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสูญเสียหลัก 6 ประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการและแนวทางการปรับปรุง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม
   30 คน/ รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                           กิจกรรม

   8.30-12.00                   - แนวคิดการซ่อมบำรุง การวัดและวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE
                                     - ความสูญเสียหลัก 6 ประการ
                                     - การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness)
                                         * การคำนวณค่าอัตราการเดินเครื่อง (Availability)
                                         * การคำนวณค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)
                                         * การคำนวณค่าอัตราคุณภาพ (Quality Rate)
                                         * การคำนวณค่า Overall Equipment Effectiveness: OEE
                                     - Work Shop
   12.00-13.00                 - พัก
   13.00-16.30                 - เครื่องมือสำหรับปรับปรุง
                                         * ค่าอัตราการเดินเครื่อง (Availability)
                                         * ค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)
                                         * ค่าอัตราคุณภาพ (Quality Rate)
                                     - Q&A 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม OEE