อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC
การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

ฝึกอบรม การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)


การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)

หลักการและเหตุผล
   ในธุรกิจการผลิตและการบริการมีเป้าหมายของการทำธุรกิจที่เหมือนกันคือ อัตรากำไร การที่องค์กรไม่สามารถทำให้เกิดผลกำไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้นั้นอาจเกิดจาก ความสูญเสีย ซึ่งจะเกิดขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้ เช่น
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   การลดความสูญเสีย 16 ประการ(16 Losses Reduction) ต้องใช้หลักการของ Focused Improvement หรือ Kobutsu Kaizen หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Specified Improvement  เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเลือกมาปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การทำกิจกรรมเพื่อลดความสูญเสียนี้จะดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรม โดยการสร้างทีมจะประกอบไปด้วย สมาชิกระดับบริหาร กับสมาชิกของพื้นที่ที่เลือกขึ้นมากปรับปรุง โดยใช้หลักการของPDCA ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาการปรับปรุงประมาณ 4-6 เดือนต่อหนึ่งโครงการ และเมื่อทีมงานทำกิจกรรมการปรับปรุงเสร็จแล้ว จะต้องเตรียมด้วยว่าโครงงานถัดไปจะทำอะไร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม Focused Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเพื่อให้เกิด การดำเนินงานมีประสิทธิผล
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดความสูญเสีย 16 ประการที่เกิดขึ้นในองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางและเครื่องมือสำหรับการลดความสูญ 16 ประการและการส่งเสริมการลดความสูญเสียในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน, Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  หลักการและแนวคิด
                   - การลดความสูญเสียกับการดำเนินธุรกิจ
                   - ความแตกต่างระหว่างความสูญเสียและสูญเปล่า
                   - ความสูญเสีย 3 หมวดหมู่ (เครื่องจักร , คน , ทรัพยากร )
                          • ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
                          • ความสูญเสีย 5 ประการของคน
                          • ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
                   - ประเภทของความสูญเสีย ทั้ง 16 ประการ (16 Losses)       
                  การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement )
                   - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม Focused Improvement
                         * กำหนดพื้นที่การปรับปรุง (Select Improvement Model Area )
                         * จัดตั้งทีมงานปรับปรุง (Organize Project Teams )
                         * การศึกษาความสูญเสียในปัจจุบัน (Understand Present Losses )
                         * การกำหนดหัวข้อการปรับปรุง และ เป้าหมาย
                         * จัดทำแผนการปรับปรุง ( Set Improvement Plan )
                   - Workshop
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00        * วิเคราะห์ และ กำหนดมาตรการปรับปรุง
                         * ดำเนินการปรับปรุง (Implement Improvement )
                         * ตรวจสอบผลการปรับปรุง (Confirm Result )
                         * กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Take Measure to Prevent Recurrence )
                         * ขยายผลการปรับปรุง (Horizontal Replication )
                   - Workshop
                   - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรม Focused Improvement เสมือนจริง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464 , 095-4469446(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)