อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
TQM for Frontline Manager and Supervisor
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)
การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

การบริหารโครงการ ( Project Management )

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

Logistic and Supply Chain

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

TQM for Management

TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

TQM for Frontline Manager and Supervisor

การบริหารเวลา Time management

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

หน้า: 1 | 2 |