อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

ฝึกอบรม วิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม


การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

หลักการและเหตุผล
   การคิดต้นทุนในการดำเนินการ ปกติองค์กรทั่วไปจะใช้การบัญชีต้นทุน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของต้นทุนทั้งหมดของการดำเนินงานซึ่งอาจไม่ใช่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปดำเนินการใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนได้
   วิธีการคำนวณแบบActivity- Based Costing(ABC) เป็นวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนนิยมวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นการ คำนวณต้นทุนโดยใช้ “กิจกรรม” เป็นฐานในการคำนวณ ในขั้นแรกจะต้องมีการจำแนกเนื้องานตามกิจกรรมที่ ปฏิบัติจริง เมื่อแยกเป็นรายกิจกรรมได้แล้วจึงจะพิจารณาค่าใช้จ่ายหลัก “การคำนวณต้นทุนกิจกรรม” เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของต้นทุนที่เกิดขึ้นในรายละเอียดตามเนื้องานที่ ปฏิบัติจริงซึ่งเรียกว่า“ต้นทุนต่อหน่วย” หากนำต้นทุนต่อหน่วยมาคูณด้วยจำนวนครั้งที่ทำกิจกรรมนั้น ก็จะได้ต้นทุนโดยรวมของแต่ละกิจกรรม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและหลักการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม Activity- Based Costing(ABC)
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนวิธีการ และมีทักษะการคิดคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม Activity- Based Costing(ABC)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                   กิจกรรม

09.00-12.00      - ต้นทุนกับความอยู่รอดขององค์กร
                       - แนวคิดการเพิ่มยอดขายโดยการลดต้นทุน
                       - หลักการคิดต้นทุนจากบัญชีต้นทุนทั่วไป
                       - หลักการคิดต้นทุนจากบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม ABC
                       - ขั้นตอนของการบัญชีต้นทุน ABC
                       - Work Shop
12.00-13.00      - พัก
13.00-16.30      - การคำนวณต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นตามหลักการ ABC
                       - Work Shop
                       - เปรียบเทียบความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนจริง
                       - Work Shop
                       - การปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Activity – Based Costing (ABC)