อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)
ภาวะผู้นำ (Leader ship)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน
QC Story
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม เทคนิคการประชุม


เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   การประชุม คือ ส่วนหนึ่งที่ต้องกระทำในการบริหารงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละกระบวนการเช่น การวางแผนงาน การดำเนินการ การตรวจสอบ หรือการประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประชุมเกิดขึ้นในหลายขั้นตอนและหลายส่วนงานซึ่งในแต่ละครั้งอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป หากดำเนินการไม่ถูกย่อมอาจทำให้การประชุมไม่สัมฤทธิ์ผล สูญเสียทั้งทรัพยากร เวลา และต้นทุน
   ดังนั้นในหลักสูตรนี้ทางสถาบันได้ออกแบบขึ้นมาเฉพาะเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม ทราบถึงขึ้นตอน วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ในการบริหารการประชุมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประชุม และลดค่าใช้จ่ายต่างๆลง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการประชุมทบทวน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารการประชุมทบทวนให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                      กิจกรรม
09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิด 
                           - การประชุมคืออะไร
                           - ประเภทของการประชุม
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมและหน้าที่
                           - ข้อมูลและสาระสนเทศสำหรับการประชุม
                         การบริหารการประชุมทบทวนให้มีประสิทธิภาพ
                           - ขั้นตอนการบริหารบริการการประชุม
                           - การกำหนเป้าหมายการประชุม
                           - การกำหนดวาระและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม 
                           - การกำหนดแผนและระยะเวลาการประชุม 
                           - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม
                           - การดำเนินการประชุม
                                   a. การเปิดประชุม
                                   b. การรายงานผล
                                   c. การสรุปผลการประชุม
                                   d. การปิดการประชุม
                           - การจัดทำบันทึกสรุปผลการประชุม
                           - Workshop
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม meeting