อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)
การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า
การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

ฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group


การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมกลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนที่เกิดการรวมตัวกันไม่มากนักเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งกลุ่มย่อยจะมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน
   ปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำกลุ่มย่อยที่มีมาดำเนินการส่งเสริมความรู้และทักษะ เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะพบว่าอัตราการประสบผลสำเร็จจะสูงเนื่องจะพื้นฐานของกลุ่มย่อยเอง ดังนั้นทีมงานหรือผู้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อทำให้กิจกรรมกลุ่มย่อยนั้นมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษากลุ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                         กิจกรรม
09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิด 
                           - กิจกรรมกลุ่มย่อยคืออะไร
                           - ความสูญเสีย/สูญเปล่าในการทำงาน
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกลุ่มย่อย
                           - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยในองค์กร
                           - PDCA เพื่อการบริหารกิจกรรมกลุ่มย่อย
                         การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                           - 11 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                           - การค้นหา/ระบุปัญหาในสถานที่ทำงาน  
                           - การคัดเลือกหัวข้อ
                           - Workshop          
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การร่างแผนการทำงาน
                           - การวิเคราะห์และการทบทวนสาเหตุ
                           - การตั้งเป้าหมายและกำหนดวิธีการแก้ไข
                           - การวัดผลการดำเนินงาน
                           - การรายงานและแถลงผลการดำเนินงาน
                           - Workshop          
                         เครื่องมือสำหรับช่วยสำหรับ Small Group
                         Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Small Group