อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

ฝึกอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร


การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร
Strategic Management for managerial person

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่เหนือกว่าคู่แข่ง  หรืออาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
   การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารกำหนดทิศทาง และเป้าหมายของธุรกิจ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ  ช่วยกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ  เพื่อที่จะนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ  และควบคุมประเมินผลการดำเนินงานขององค์การได้  ทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่องค์การภาคการผลิตหรือภาคบริการ
   หลักสูตรนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ  อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ระดับผู้บริหารเข้าใจหลักการและความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์
   2. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและมีทักษะในดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หรือเทียบเท่า

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น.    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                        - สภาวะการแข่งขันกับความอยู่รอดขององค์กร 
                        - กลยุทธ์คืออะไร?  การบริหารเชิงกลยุทธ์คืออะไร?
                        - องค์ประกอบย่อยพื้นฐาน 5 ประการของการบริหารเชิงกลยุทธ์
                        1. การกำหนดทิศทาง (Direction Setting)
                                -  ภารกิจ (Mission)
                                -  เป้าหมาย (Gold) , KPI
12.00-13.00 น.   พัก
 13.00-16.30 น.  2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
                                - SWOT Analysis เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์
                                - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis)
                                - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)
วันที่ 2
 09.00-12.00 น.  3. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
                                - กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)
                                - กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
                                - กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)
12.00-13.00 น.   พัก
13.00-16.30 น.   4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
                                - การกำหนดแผนและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง (Resources Allocation)
                                - การสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการปรับปรุง
                       5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
                                - การตรวจสอบ (Monitoring)
                                - การประเมินผล ( Evaluating)
                                - การปรับปรุง (Improving)


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining
.net


ฝึกอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร