อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา
การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
The British Retail Consortium (BRC)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

ฝึกอบรม เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)


เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map
(Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

หลักการและเหตุผล
   ในการประชุม ประธานที่ประชุม จะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการประชุมให้ได้มาซึ่งผลการประชุมที่ตอบโจทย์ของธุรกิจและนำไปสู่การปฏิบัติ แต่ในความเป็นจริง การประชุมส่วนใหญ่นั้นมีลักษะในการประชุมคือ ประธานที่ประชุม เสนอ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วย หรือบางครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม บางท่านมีบทบาทในการนำเสนอแต่เพียงผู้เดียว ขาดการระดมสมอง ขาดการเชื่อมโยงความคิด เพื่อก่อเกิดวิธีการปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ปัญหาอย่างได้ผลสูงสุด
   ดังนั้นการให้ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรให้นำผลการประชุมลงสู่แผนปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา เพื่อสร้างสรรค์ เพื่อการจัดทำแผนกงานเพื่ออนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการระดมสมอง
   2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมใจบทบาทตนเองในการประชุมและการทำงาน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาการทำงานหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
09.00-12.00   การระดมสมอง
                       - วัตถุประสงค์ของการระดมสมอง
                       - กฎการประชุมระดมสมอง              
                       - ขั้นตอนและวิธีการระดมสมอง
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - การพิจารณาและประเมินตัวเลือกเพื่อขจัดปัญหา
                       - กติกามารยาทในการระดมสมอง
                       - ความล้มเหลวของการประชุมระดมสมอง
                       - Workshop
09.00-12.00   เทคนิคการประชุม                    
                       - กระบวนการประชุม
                       - วัตถุประสงค์ของการประชุม
                       - ขั้นตอนการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
                       - บทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม
                       - ลักษณะของการประชุมที่ดี
                       - การติดตามผลการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
                       - Work shop
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30   การจัดหมวดหมู่ความคิด Mind Map
                       - Mind map คืออะไร
                       - ขั้นตอนการเขียน Mind map
                       - การใช้รูป, สัญลักษณ์, รหัส, ความหนา ของ mind map
                       - หลักการเขียนคำอธิบาย (KEY WORD)
                       - Work shop 
                   สรุปประเด็น และถาม ตอบข้อสงสัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)