อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition
ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training
TQM for Management
ภาวะผู้นำ (Leader ship)
การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาความผิดพลาด(Human error)และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน(WI)ของพนักงานในฝ่ายผลิต มักจะส่งผลต่อผลผลิต, คุณภาพ, ต้นทุน, การส่งมอบและความปลอดภัย ดังนั้นถ้าหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นที่มีความสำคัญ เพราะมีความใกล้ชิดกับเนื้องานการผลิต,การทำงานต่างๆ และพนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถบริหารจัดการปัญหาต่างๆที่รับผิดชอบไปได้ด้วยดีอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผล ก็จะทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยดี แต่ปัญหาในการจัดการ ของหัวหน้างานที่พบมากในทุกองค์กร คือ ขาดความรู้และทักษะในการวางแผน การปรับปรุงงาน การสอนงาน และการตรวจติดตามงาน

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจพบปัญหาและบ่งชี้ปัญหาได้
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนแก้ไขปรับปรุงความผิดพลาดและ  ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอนงาน,ตรวจติดตามงานของพนักงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
09.00-12.00 น.      - พฤติกรรมและความต้องการของพนักงาน
                          - Human errorและความผิดพลาดสูญเสียต่างๆ
                          - หน้าที่ของหัวหน้างานสู่การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
                          - ความหมายและหลักการของ PDCA
                          - 5W1HและECRS เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงงาน
                          - ขั้นตอนและวิธีการวางแผนงานเพื่อปรับปรุงและป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงาน
                          - เทคนิคการวางแผนงาน
                          - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - เทคนิคการสอนงานพนักงาน
                          - การตรวจติดตามการทำงานของพนักงาน
                          - การสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน
                          - การสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้พนักงาน
                          - Workshop
                          - TWI ทักษะพื้นฐานที่หัวหน้างานพึงมี
                          - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ