อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD
การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร

ฝึกอบรม จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร


จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร

หลักการและเหตุผล
   ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกคน มีความประสงค์ที่จะเห็นลูกจ้างของตนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบได้ แต่การที่จะให้ลูกจ้างมีคุณลักษณะตามที่ผู้บริหารต้องการได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการสร้างและปลูกฝังให้ผู้รับผิดชอบนั้นได้เข้าใจ รับรู้ ถึงความจำเป็นในการกระทำ รวมถึงความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบต่างๆที่จะได้รับเมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
   หลักสูตร จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร ที่สถาบัน BIG Q ได้พัฒนาขึ้นนี้จึงมุ่งการปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักให้กับระดับบริหารรวมถึงการรับรู้ปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กรและภาระหน้าที่ในการบริหารงานของตน
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อลูกค้าภายในและภายนอก
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานในระบบบริหารจัดการต่างๆเช่น ISO9001 และกระบวนการบริหารงานอื่นๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
08.30-12.00 น.     - เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                          - ภาระหน้าที่ในการบริหารงานของพนักงานในแต่ละระดับ
                          - ลูกค้าภายใน/นอกและความคาดหวังของลูกค้า
                          - ภาระหน้าที่ของเราเพื่อตอบสนองลูกค้า
                          - Workshop
                          - ปัญหาในการทำงานและสาเหตุของปัญหา
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - ระบบบริหารคุณภาพเพื่อการบริหารงาน
                          - Workshop
                          - กระบวนการบริหารงานด้วย PDCA
                          - Workshop
                          - TWI ทักษะพื้นฐานที่หัวหน้างานพึงมี
                               * การสอนงาน
                               * การปรับปรุงงาน
                               * การสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร