อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building
Coaching & Train the Trainer for QCC
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

ฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)


การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

หลักการและเหตุผล
   คลังสินค้าคือสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ถ้าจัดเก็บเกินความจำเป็นก็จำกลายเป็นต้นทุนและถ้าจัดเก็บไม่พอกับปริมาณการใช้ที่ต้องการก็จะกลายเป็นเสียโอกาส ดังนั้นจึงพอว่าหลายๆองค์กรจึงพยายามที่จะบริหารคลังสินค้าให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสม
   การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบ PDCA และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องมากมายซึ่งผู้ที่บริหารจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและแนวคิดเช่น EOQ , ERP , หลักการ ABC เป็นต้น


วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดจัดการคลังสินค้า(Inventory Management)
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆสำหรับการจัดการคลังสินค้าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
วันที่ 1
09.00-12.00     - หลักการและ แนวคิดการจัดการคลังสินค้า
                       - ประโยชน์/ต้นทุนของการจัดการคลังสินค้า
                       - องค์ประกอบของการจัดการสินค้าคงคลัง
                       - การประเมินประสิทธิผลการจัดการคลังสินค้า
                       - ประเภทของสินค้าคงคลัง
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - บริหารสินค้าคงคลังโดยใช้ ABC
                           * การกำหนดและแยกประเภท ABC
                           * การจัดการสินค้าคงคลังแต่ละประเภท
                       - Workshop
                       - การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าคงคลัง
วันที่ 2
09.00-12.00     - ระบบการเติมสินค้าคงคลัง
                       - การกำหนดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)
                       - การกำหนดของการสั่งซื้อในแต่ละประเภท
                       - Workshop
                       - การกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - การวางแผนผังคลังสินค้า
                       - การตรวจสอบสินค้าและการจัดการกับ  (Dead stock)
                       - เทคนิคการลดสินค้าคงคลังโดย JIT , Kanban
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)