อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
Coaching & Train the Trainer for QCC
การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

ฝึกอบรม ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ


ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล
   การสื่อสารทาง Email ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จำเป็นกับทุกองค์กร เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวก สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการเขียน Email จึงเป็นที่นิยมกันในแวดวงธุรกิจและมีหลากหลายเชื้อชาติที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นช่องทางการสื่อสารในการทำธุรกิจดังนั้น รู้แบบและภาษาที่ใช้ในการเขียนจึงต้องปรับให้เกิดรู้แบบที่เป็นสากล เช่นการใช้ ภาษาอังกฤษ การใช้ลายเซ็น การกล่าวขอบคุณ รวมถึงการแนะนำตัว
   ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ Email ในการสื่อสารในธุรกิจจึงจำเป็นต้องเรียนรูและพัฒนาทักษะการเขียนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและมีทักษะการเขียน Email ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้รับสื่อ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน เลขานุการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
09.00-12.00 บทนำ
                    - ประเภทของ Email ในธุรกิจ
                       * การเขียนจดหมายแบบไม่เป็นทางการ
                       * การเขียนจดหมายแบบเป็นทางการ
                    - คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน Email
                    - Workshop
                   การเขียน email
                    - การเขียนหัวข้อ Email
                    - การเขียนทักทายอย่างเป็นทางการ
                    - การเขียนรายละเอียด Email
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - Workshop
                    - เทคนิคการสรุปข้อความใน Email และการปรับภาษาให้เหมาะสมในการสื่อสาร
                    - Workshop
                    - การกล่าวอ้างอิงถึงเอกสารแนบ
                    - การลงท้ายอีเมล์ส่วนตัว
                    - การเขียนลายเซ็น
                    - Workshop
                    - Q&A

หมายเหตุ  ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับพอใช้ – ดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ