อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน
การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

ฝึกอบรม การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)


การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

หลักการและเหตุผล
   

Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่สามารถทำให้องค์กรมีความชัดเจนในเรื่อง การเชื่อมโยงระหว่าง “กลยุทธ์ธุรกิจ กับแผนการดำเนินงาน” และ “การกระจายดัชนีชี้วัดหรือการประเมิน” ที่จะช่วยทำให้องค์กรเกิดการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวและมุ่งเน้นความสำเร็จของ องค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสม
Balanced Scorecard (BSC) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard” ซึ่งเป็นเครื่องมือเทคนิคที่ช่วยวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Paul Arveson, 1998) ซึ่งแต่เดิม การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรมักเน้นการวัดผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน เพียงด้านเดียว แต่ BSC จะช่วยเพิ่มมุมมองด้านอื่นเพิ่มขึ้นเป็นมุมมอง 4 ด้านเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
แนวคิดของ BSC ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ

o มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
o มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
o มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
o มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา(Learning and Growth Perspective)
   ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยใช้หลักการของ แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram) เพื่อทำให้เห็นถึงเหตุและผล ทำให้เกิดความสะดวกในการกระจายเป้าหมายจาก กลยุทธ์ธุรกิจ ไปสู่การปฏิบัติได้โดยง่าย
 
 
ขั้นตอนที่ต้องประยุกต์ใช้ BSC ในระบบบริหาร
 

ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ BSC


ข้อกำหนดที่แนะนำใช้ BSC ในระบบบริหาร


วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดการประยุกต์ใช้หลักการ BSC ในการกระจายกลยุทธ์ทางธุรกิจไปสู่แผนการดำเนินงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เกิดความสมดุล

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้จัดการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น.   ความเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจ
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                           - ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
                           - ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการการบริหารธุรกิจ
                        การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)
                           - Balanced Scorecard(BSC) คืออะไร
                           - องค์ประกอบ 4 ส่วนของการประเมินผล
                        ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ BSC
                           - ศึกษา วิสัยทัศน์ (Vision) และข้อความภารกิจ (Mission)
                           - การกำหนดรายการดัชนี
                                * มุมมองด้านการเงิน
12.00-13.00      พัก
13.00-16.00               * มุมมองด้านลูกค้า
                                * มุมมองด้านกระบวนการ
                                * มุมมองด้านการพัฒนา
                            - การสร้างความสัมพันธ์ของ 4 มิติที่สมดุล

วันที่ 2
 09.00-12.00          - กำหนดวิธีการวัด และการเก็บข้อมูลศึกษาสภาพปัจจุบัน
                            - แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) จากกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมาย
12.00-13.00      พัก
13.00-16.00           - C-E Analysis สำหรับวิเคราะห์สิ่งที่ต้องจัดการ
                            - การจัดทำแผนการดำเนินงาน ( Action Plan )
                            - การวัดและประเมินผล
                        Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 50%  Workshop 50% 
   - การทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นและจำลองโครงสร้างดัชนี 4 มิติและสร้างความเชื่อมโยง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.ne
t


 

ฝึกอบรม การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)