อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
Kaizen by Suggestion System
Requirements & Internal Audit for GMP codex
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

ฝึกอบรม Action Plan Technique


เทคนิคการวางแผนงาน
(Action Plan Technique)

หลักการและเหตุผล
   การวางแผนงานของหัวหน้างานถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะดำเนินการตามเป้าหมายและนโยบายของผู้บริหารให้ประสบความสำเร็จตามที่วางไว้ ดังนัน้ มีความจำเป็นที่หัวหน้างานต้องมีความเข้าใจในเทคนิคการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้หลักการของ PDCA
   หลักสูตรนี้มุ้งเน้นที่จะช่วยให้หัวหน้างานเข้าใจถึงเทคนิคในการวางแผนงาน โดยเน้นเทคนิคในการวางแผนงานโดยใช้การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง ประกอบกับการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   1 เพื่อให้เข้าใจในเทคนิคการวางแผนงานที่มีประสิทธิผล
   2 เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจถึงเทคนิคในการกำหนดรูปแบบการติดตามผลการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
   3 เพื่อให้นำแผนการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน รวมไปถึงวิศวกรฝ่ายต่างๆและพนักงานในโรงงาน รวมทัง้ ผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                          กิจกรรม

   9.00 – 12.00             - แนวความคิดและหลักการวางแผนงาน
                                 - วัตถุประสงค์และความสำคัญของแผนงาน
                                 - ประเภทของแผนงาน
                                 - กระบวนการและวิธีการวางแผนโดยใช้เทคนิค
                                 - องค์ประกอบของแผน
   12.00 – 13.00           - พัก
   13.00 – 16.30           - การกำหนดรายละเอียดของแผน
                                 - ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด
                                 - การนำแผนออกปฏิบัติ
                                 - การติดตามและประเมินผลแผน
                                 - Workshop
                                 - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Action Plan Technique