อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

ฝึกอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า


การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002:2004
ISO 10002:2004 Complaint Management System

หลักการและเหตุผล
   ในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ  ISO9001 TS16949 TQM สิ่งสำคัญที่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การวางระบบเพื่อสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสูงความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแม้บางครั้งอาจจะเกิดความผิดพลาดทางผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจและเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้น แต่ถ้าองค์กรมีการวางระบบการจัดการที่ดีมีการนำข้อมูลที่ได้รับแต่ละครั้งมาปรับปรุงป้องกันก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นและความพึงพอใจกลับมาได้
   มาตรฐาน ISO10002 ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนข้องลูกค้า เพื่อให้องค์กรนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความพึ่งพอใจของลูกค้าซึ่งจะมีองค์ประกอบของเนื้อหา 5 ส่วนได้แก่ หลักการในการจัดการข้อร้องเรียน กรอบการจัดการ การวางแผนและการออกแบบ การดำเนินการของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และการดูแลและการปรับปรุง

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามมาตรฐานสากล
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบระบบการจัดการข้อร้องเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   สำหรับผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งผู้ผลิต/บริการ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                     กิจกรรม
   9.00 – 12.00       - หลักการ และแนวคิดระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ
                           - ข้อกำหนด ISO 9001, TS16949 ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า 
                           - รายละเอียดข้อกำหนดของแนวทางตามมาตรฐาน ISO 10002
                                * หลักการในการจัดการข้อร้องเรียน
                                * กรอบการจัดการ
                                * การวางแผนและการออกแบบ จัดการคำร้องเรียน 
                            -WORKSHOP การออกแบบขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
   12:00 – 13:00     พัก                            
   16.00 - 16.30          * การดำเนินการของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
                            - WORKSHOP การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
                                * การเฝ้าติดตามและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
                            - WORKSHOP การออกแบบระบบการประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน
                            - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.n
et

ฝึกอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า