อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)
การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)
การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)
The British Retail Consortium (BRC)
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน
Kaizen by Small Group Activity
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

ฝึกอบรม การประชุมอย่างมีประสิทธิผล


การประชุมอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Meeting)

หลักการและเหตุผล
   การดำเนินธุรกิจจะประสบผลสำเร็จได้โดยส่วนใหญ่อาศัยเครื่องมือการประชุมในการระดมสมอง แก้ปัญหาในงานต่างๆ องค์กรส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการประชุม คือผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ทราบว่าต้องการผลลัพธ์อะไรในการประชุมเนื่องจากไม่มีวาระการประชุมที่ชัดเจน จึงทำให้ใช้เวลานานในการประชุม รวมถึงขาดการติดตามผลการประชุมเนื่องจากไม่มีบันทึกรายงานการประชุม เพื่อใช้ติดตามงานหลักสูตร การประชุมอย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้ผู้เข้า อบรมได้เรียนรู้ หาสาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไขในที่ประชุม รวมถึง เทคนิค การจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ประชุมการจัดกระบวนการการประชุม โดยฝึกปฏิบัติร่างวาระการประชุม และสรุปผลบันทึกรายงานการประชุม เพื่อนำไปปรับปรุงการประชุม ให้สามารถบรรลุผลวัตถุประสงค์ และใช้เป็นเครื่องมือหนทางในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อเข้าใจบทบาท / ขั้นตอนการประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุม
   3. เพื่อเข้าใจและสามารถจัดการพฤติกรรมต่าง ๆ ในที่ประชุม
   4. เพื่อสามารถร่างวาระการประชุมและบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน    

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หัวหน้างาน หรือผู้ที่ใช้กิจกรรมการประชุม

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 
   เวลา                      รายละเอียด
   8.30-12.00               - ความหมายและประโยชน์การประชุม
                                 - สาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ประชุม
                                 - แนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุม
                                 - บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องในการประชุม
   12.00-13.00             - พัก
   13.00-16.30             - กระบวนการจัดประชุม : ขั้นเตรียมการประชุม, ระหว่างประชุม, ติดตามผลการประชุม
                                 - ฝึกปฏิบัติ– ร่างวาระการประชุม และบันทึกผลการประชุม
                                 - เทคนิคการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ประชุม
                                 - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.n
et

ฝึกอบรม การประชุมอย่างมีประสิทธิผล