อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis
Requirements & Internal Audit for GMP codex
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training
TQM for Frontline Manager and Supervisor
เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

ฝึกอบรม Key Performance Indicator(KPI)


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
( Key Performance Indicator )

หลักการและเหตุผล
   ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่เรื่องการประเมินผลองค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด (Performance Measurement and Key Performance Indicators) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
   2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการวัดผลสำเร็จและการแสดงผลงานด้วยเทคนิคทางสถิติ
   3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                       กิจกรรม
   9.00-12.00                - หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ Key Performance Indicator (KPI)
                                  - ขั้นตอนการกำหนดดัชนีชี้วัด(KPI)
                                  - มิติการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงาน  PQCDMS
                                  - หลักการออกแบบดัชนีชี้วัด (KPI)ด้วยหลักการ SMART
                                  - Workshop  การกำหนดดัชนีชี้วัด KPI
   12.00-13.00                  พัก
   13.00-16.00              -  การจัดทำ KPI Dictionary
                                  - การประเมินผลและการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติแสดงผลงาน
                                  - Workshop การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติและการแสดงผลงาน
                                  - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Key Performance Indicator(KPI)