อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)
QC Story
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009
ระบบคัมบัง(Kanban System)
การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

ฝึกอบรม SWOT ANALYSIS


SWOT  ANALYSIS  เชิงปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล
   การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เราต้องสามารถควบคุมผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจได้ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องรู้สถานการณ์เพื่อรู้ว่า “สภาพปัจจุบันของบริษัทเป็นอย่างไร?” กับ “ ทิศทางการดำเดินงานของบริษัทต่อไปจะมุ่งไปทางไหน” คำถามเหล่านี้จะสามารถตอบได้ด้วยการศึกษา วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับคู่แข็ง และตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรค หลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับวิเคราะห์องค์กร ใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากิจการขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค  ขององค์กร 
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคและนำไปสร้างกลยุทธ์ในงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม    
  ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา               กิจกรรม

   9.00-12.00        - SWOT  คืออะไร?
                          - SWOT  ให้คำตอบอะไรกับเรา
                          - คุณลักษณะ 7 ประการของกระบวนการ วิเคราะห์  
                          - ขั้นตอนในการวิเคราะห์  SWOT
                          - เทคนิคการประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
  12.00-13.00       - พัก
  13.00-16.00       - WORK SHOP (การวิเคราะห์ SWOT)
                          - ปัญหาในการกระบวนการวิเคราะห์  SWOT
                          - เงื่อนไข  ข้อจำกัด ของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT
                          - การสร้างกลยุทธ์จาก SWOT 
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.n
et

ฝึกอบรม SWOT ANALYSIS