อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

Kaizen by Suggestion System

Kaizen by Small Group Activity

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

QC Story

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

Coaching & Train the Trainer for QCC

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

หน้า: 1 | 2 |