อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)
Kaizen by Suggestion System
TQM for Management
การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

ฝึกอบรม กิจกรรมข้อเสนอแนะ


การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS) ในองค์กร

หลักการและเหตุผล
   หลักการที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประ สิทธิภาพ คือการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับปรุง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเหล่านั้นแล้วนะมาประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรจึงเป็นหนทางที่ดี นอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแสดงออกอีกทั้งเกิดความภูมิใจ ทำให้เกิดแรงผลักดันในการปรับปรุงอย่างเต็มความสามารถ
   อย่างไรก็ตามการทำกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)จำเป็นจะต้องอาศัยวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีการให้รางวัลอย่างยุติธรรม มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาจากการดำเนินการได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการนำเสนอความคิดและประโยชน์ของปรับปรุงผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงานทั่วไปในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  กิจกรรม
   9.00-12.00      - แนวคิดและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)
                          - ขั้นตอนการสร้างระบบกิจกรรมข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)ในองค์กร
                           * การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมระบบข้อเสนอแนะและอำนาจหน้าที่
                           * การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System
                               1. หัวข้อสำหรับการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)
                               2. การคัดเลือกหัวข้อ
                               3. การประเมินผลการดำเนินงาน
                               4. การให้รางวัล
   12.00-13.00  - พัก
   13.00-16.30  - การเขียนข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)
                         - Work Shop ( การเขียนข้อเสนอแนะและนำเสนอและการคัดเลือกหัวข้อ )
                         -  หลักการเขียนสรุปผลการดำเนินงาน
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม กิจกรรมข้อเสนอแนะ